Bronchial washing/brushing

https://cancer.jpl.nasa.gov/ksdb/specimentypeinput/?id=14