CancerLocator: non-invasive cancer diagnosis and tissue-of-origin prediction using methylation profiles of cell-free DNA.

2017
 • Steven M Dubinett
 • Quan Chen
 • Wenyuan Li
 • Xianghong Jasmine Zhou
 • Shuli Kang
 • Gina Lee
 • Stacy Park
 • Fengzhu Sun
 • Brandon Grimes
 • Min Yu
 • Qingjiao Li
 • Wei Wang
 • Frank Alber
 • Kostyantyn Krysan
 • Yonggang Zhou
Genome biology