CancerLocator: non-invasive cancer diagnosis and tissue-of-origin prediction using methylation profiles of cell-free DNA.

https://cancer.jpl.nasa.gov/ksdb/publicationinput/?id=1798
2,017
Kostyantyn Krysan Wenyuan Li Xianghong Jasmine Zhou Yonggang Zhou Frank Alber Wei Wang Fengzhu Sun Min Yu Gina Lee Qingjiao Li Shuli Kang Steven M Dubinett Brandon Grimes Stacy Park Quan Chen
28335812
Genome biology